Usluge

  • IMG_9378
  • IMG_8997
  • IMG_9369
  • IMG_9385
  • IMG_9343

Izrada svih potrebnih projekata: Izrađujemo sve potrebne projekte i tehničke elaborate za gradnju, projekte unutrašnjeg uređenja, projekte krajobraznog uređenja, projekte izvedenog stanja i arhitektonske snimke izvedenog stanja, projekte uklanjanja građevine i snimke postojećeg stanja građevine. Tijekom dugogodišnjeg djelovanja izradili smo više od stotinu projekata različitih sadržaja i formi. U domeni arhitekture to su idejni projekti koji prezentiraju temeljnu koncepciju tehničkih, funkcionalnih i oblikovnih rješenja građevine te služe za dobivanje lokacijske dozvole ili rješenja o uvjetima građenja, potom glavni projekti koji sadrže tehnička i druga rješenja za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu propisanih zakonom te služe za dobivanje građevinske dozvole i potvrde glavnog projekta i konačno izvedbeni projekti čije je težište na detaljima za izvođenje i koji služe za sam proces građenje i njegov nadzor.    

Izrada arhitektonskih studija i vizualizacija: Izrađujemo arhitektonske studije i vizualizacije u suvremenoj tehnologiji izrade trodimenzionalne (3D) računalne grafike ili tradicionalnoj tehnologiji izrade makete u svrhu provjere i istraživanja prostornog koncepta te prenošenje arhitektonske i urbanističke vizije investitorima i planerima.  

Izrada projekata za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara: Obavljamo stručne poslove dokumentiranja nepokretnog kulturnog dobra, te izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta na nepokretnom kulturnom dobru. Pojedinačna ovlaštenja Ministarstva kulture RH za obavljane tih poslova imaju zaposleni projektanti Borko Zugan i Vladi Bralić. U sklopu Programa za sanaciju i obnovu građevina koje su registrirane kao pojedinačno kulturno dobro ili se nalaze na području zaštićene urbanističke cjeline izradili smo brojne projekte (obnova sakralnih i građevina drugih namjena ranijih povijesnih razdoblja, obnova krovova i pročelja građevina iz razdoblja historicizma, secesije i moderne na području zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke i dr.).     

Izrada dokumenata prostornog uređenja: Obavljamo stručne poslove prostornog uređenja temeljem ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH. Izrađujemo nacrte urbanističkog (UPU) i prostornog, odnosno generalnog plana uređenja (PPU, GUP), nacrte izvješća o stanju u prostoru, te obavljamo poslove u vezi s pripremom i donošenjem tih planskih dokumenata. Izrada urbanističkih studija i analize te varijantnih urbanističko-arhitektonska rješenja predstavljaju posebnu domenu našeg interesa kojima ispitujemo prostor i mogućnosti budućeg razvoja.

Obavljanje nadzora nad gradnjom: Obavljamo stručni i projektantski nadzora nad gradnjom u svrhu konačne realizacije arhitektonske koncepcije utvrđene našim projektima, te u svrhu osiguranja izvođenje radova u skladu s važećim propisima.   

Vođenje integralnog procesa projektiranja i gradnje: Obavljamo uslugu savjetovanje i integralnog vođenje procesa projektiranja i gradnje u ime investitora s ciljem provođenja uspješne i zakonite gradnje u skladu s njegovim zahtjevima i interesima.